УСТАВ НА ПП НАЦИЯ

УСТАВ на политическа партия “НАЦИЯ ”

I. Наименование и символ
Чл.1.
(1) Наименованието на политическата партия е “НАЦИЯ ”.
(2) По-нататък в този Устав политическа партия “ “НАЦИЯ ”” е наричана за краткост “партията” .

Чл.2.
(1) Символът на партията е Името на партията изписано с бели букви върху тъмно зелен правоъгълник, на който дългите страни са отдолу и горе, а късите са отстрани.
(2) Печатът на партията е кръгъл, с надпис: Политическа партия “НАЦИЯ ”.

II. Седалище и адрес на управление

Чл.З.
(1) Седалището и адресът на управление на партията е: град Ловеч, бул. България 3
(2) Електронният адрес на партията (e-mail) е: naciq@abv.bg

 

III. Цели и начините за постигането им

Чл.4. Основните цели на партията са:
Основните цели пред партията са:
– Достоен живот за всички граждани на Република България,
– Равни права и задължения,
– Kачествено образoвание и здравеопазване,
– Защита интересите на малкия и средния бизнес,
– Защита на семейството и традиционните семейните ценности;

Чл.5. За постигане на основните цели на партията ще се използват единствено законни способи за политическо въздействие. Ще се популяризират идеите и ценностите, декларирани от партията, ще се взема участие в избори. Ще се подкрепят демократичните процеси в страната.

IV. Ръководни и контролни органи

Чл.6. Ръководните органи на партията са:
1. Национален конгрес.
2. Национално оперативно бюро.
3. Национално съвещателно бюро .
4. Общинско събрание.
5. Общински оперативен щаб.
Чл.7.
(1) Националният конгрес е върховен ръководен орган на партията.
(2) Решенията на Националния конгрес са задължителни за всички членове и за всички други ръководни органи на партията.
(3) Първият Национален конгрес на партията е нейното Учредително събрание.
Чл.8.
Националното оперативно бюро е националният ръководен орган на партията, действащ постоянно между сесиите на Националния конгрес.
Чл.9.
Националното съвещателно бюро е националният съвещателен ръководен орган на партията.
Чл.10
Общинското събрание е общността от членовете на партията в съответната общинска организация.
Чл.11.
Общинският оперативен щаб е ръководният орган, отговарящ за съответната община, както и координиращ действията на членовете на партията от съответната община.
Чл.12.
Национално контролно бюро е националният контролен орган на партията.

V. Правила относно представителството на политическата партия

Чл.13.
(1) Партията се представлява от председателя.
(2) Председателят може да упълномощи трето лице да представлява партията относно конкретно мероприятие или въпрос. Пълномощното трябва да бъде в писмена форма.
(3) При физическа невъзможност на председателя, да упражнява представителните си пълномощия за повече от 6 месеца (тежко заболяване или смърт), партията се представлява от лице, избрано от Националното оперативно бюро между неговите членове. В такъв случай Националното оперативно бюро, в срок два месеца, свиква Национален конгрес.
(4) Председателя на партията предлага на Националния конгрес съставите на Националното оперативно бюро и Националното контролно бюро
(5) Председателят на партията може да свиква извънредни Национални конгреси по собствена инициатива, като в този случай определя дневния им ред.
(6) Председателят на партията е председател на Националното оперативно бюро и водещ на заседанията му.
(7) Председателят на Партията определя председателите на Общинските оперативни щабове.
(8) Председателят на партията определя лице, което води сесиите на всеки Национален конгрес, независимо дали е редовен или извънреден
(9) Областните координатори се определят от председателя на партията
(10) Председателят на партията изпълнява и всички останали функции, определени от Устава на партията

 

VI. Ред за свикване, избиране и освобождаване на ръководните и контролните органи и техните правомощия

Чл.14.
(1) Национален конгрес се свиква на редовна сесия в рамките на календарната година, в която изтичат пет години от последната сесия (редовна или извънредна) на Националния конгрес от председателя на партията.
(2) Председателят на партията може да свиква извънреден Национален конгрес по собствена инициатива, като в този случай определя дневния му ред.
(3) Националният конгрес действа на делегатски принцип – по един делегат на 10 членове от всяка общинска организация. Когато броят на членовете на общинската организация не се дели на 10 без остатък, делегат се полага и на започнатата, но непопълнена десятка от членове.
(4) Членовете на Националното оперативно бюро, на Националното съвещателно бюро и на Националното контролно бюро, както и председателите на общинските оперативни щабове присъстват в Национален конгрес с правата на делегати /по право/.
(5) Свикването на Национален конгрес се извършва с писмена покана /или по електронна поща/ до всички общински оперативни щабове и поставяне на обявление на мястото за обявления в сградата, в която се намира адресът на управление на партията най-малко един месец преди насрочения ден.
(6) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на Националния конгрес както и информация по чия инициатива се свиква той.
(7) Националното оперативно бюро свиква извънреден конгрес по писмено искане на най-малко 1/3 (една трета) от Общинските организации.

Чл.15.
Националният конгрес е законен, ако присъстват повече от половината от всички делегати. При липса на кворум Националният конгрес се отлага с един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, и може да се проведе, колкото и делегати да се явят.

Чл.16.
Националният конгрес:
1. изменя и допълва устава, приет от Учредителното събрание;
2. приема други вътрешни актове;
3. избира и освобождава председателя на партията;
4. по предложение на председателя на партията избира, освобождава и извършва промени в Националното оперативно бюро и Националното контролно бюро; ако предложените кандидати не бъдат избрани, то председателят предлага други кандидатури;
5. взема решение за преобразуване, промяна на името или прекратяване на партията;
6. приема програмите и основните насоки за дейността на партията;
7. приема бюджета на партията;
8. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос;
9. приема отчетите за дейността на Националното оперативно бюро и Националното контролно бюро;
10. разпорежда се с недвижимото имущество на партията;
11. отменя решенията на другите ръководни органи на партията, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на партията.

Чл.17.
(1) Националното оперативно бюро се избира, освобождава и съставът му се променя от Националния конгрес, по предложение на председателя на партията, при условията на чл.16, т.4.
(2) Националното оперативно бюро се състои от пет човека – членове на партията. Председателят на партията е член по право и председател на Националното оперативно бюро, както и водещ на заседанията му. Членовете на Националното оперативно бюро избират по предложение на Председателя един заместник председател и един организационен секретар измежду тях.
(3) Националното оперативно бюро:
1. решава всички въпроси от текущата оперативна политика на партията, между сесиите на Националния конгрес;
2. утвърждава кандидатите за народни представители;
3. издава правилници по приложението на Устава;
4. разпорежда се с движимото имущество на партията.
5. препоръчва на председателя на партията коалиционната политика на партията, който решава каква да е тя. За местни избори председателят, издава пълномощно, което дава възможност на Общинското събрание да ползва правата си по чл. 19, (2), т.5.
6. се събира на заседание поне един път на три месеца по покана на председателя, който е водещ на заседанието
7. Заседанията на Националното оперативно бюро са редовни, ако присъстват не по-малко от половината му членове.
(4) Националното оперативно бюро, по предложение на председателя, посочва конкретно лице или лица, което или които отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията. Лицето или лицата трябва да са членове на партията. В случай, че лицето или лицата напуснат партията, или подадат оставка, Националното оперативно бюро, по предложение на председателя, назначава ново или нови изпълняващи длъжността лице или лица. Председателят на партията открива и закрива банковите сметки на партията.
(5) Член на Националното оперативно бюро се освобождава от длъжност при:
1. условията на чл. 16, т. 4 от Устава;
2. подаване на оставка;
3. трайна невъзможност поради тежко заболяване да изпълнява длъжността си повече от 6 месеца;
4. поставяне под запрещение;
5. смърт.
6. изключване от партията
7. напускане на партията
(6) Освобождаването по т.2 и т.З на предходната алинея става чрез подаването на оставка, съответно заявление, до председателя на партията, който предлага попълването на освободеното място на следващата сесия на Националния конгрес. Прекратяването на членството в партията прекратява и мандата на члена на във всички ръководни или контролни партийни органи.
Чл.18.
(1) Националното съвещателно бюро включва в своя състав членовете на Националното оперативно бюро, областните координатори, членовете на Националното контролно бюро, народните представители, министрите и депутатите в Европейския парламент — членове на партията.
(2) Националното съвещателно бюро разглежда предложенията на партийните организации и техните членове и прави съответните предложения пред Националния конгрес за формиране на националната политика.
Чл.19.
(1) Общинското събрание се свиква от общинския оперативен щаб, най-малко веднъж на година.
(2) Общинското събрание:
1. избира общинския оперативен щаб, по предложение на председателят на Общинския оперативен щаб /определен съобразно чл. 20 (2)/; при отказ за избор, председателят предлага други кандидатури;
2. предлага кандидати за народни представители, които подлежат на утвърждаване от Националното оперативно бюро;
3. предлага кандидати за органите на местна власт, които подлежат на утвърждаване от Националното оперативно бюро;
4. дава предложения, чрез областния координатор, за формиране на националната политика.
5. решава каква е коалиционната политика на партията на местни избори за съответната община
(3) Общинското събрание се провежда със задължителното участие на областния координатор или упълномощен от Националното оперативно бюро представител, ако областният координатор не може да присъства.
(4) Общинското събрание е редовно и законно, ако присъстват повече от половината от всички членове на общинската организация. При липса на кворум общинското събрание се отлага с един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, и може да се проведе, колкото и членове на общинската организация да се явят.

Чл.20.
(1) Общинският оперативен щаб има тричленен състав и се състои от председател, заместник-председател, секретар.
(2) Председателят на Общинския оперативен щаб се определя от председателя на партията.
(3) Заместник-председателят и секретарят на Общинския оперативен щаб се избират и освобождават от общинското събрание, по предложение на председателя на Общинския оперативен щаб, при условията на чл.19, ал.2, т.1.
(4) Всеки новоопределен председател на общински оперативен щаб може да предложи избор на нов общински оперативен щаб, при условията на ал.З. В състава на новия общински оперативен щаб могат да бъдат избрани и членове на предишния.
(5) Към Общинския оперативен щаб могат да бъдат избирани временни консултативни комисии.
(6) Общинският оперативен щаб може да определя пълномощници за населените места в общината, извън общинския център.
(7) Председателите на Общинските оперативни щабове присъстват по право в Националния конгрес с правата на делегати.

Чл.21.
(1) Съставът на Националното контролно бюро се избира и освобождава от Националния конгрес, по предложение на председателя на партията, при условията на чл.16, т.4.
(2) Националното контролно бюро се състои от председател и четирима членове.
(3) Националното контролно бюро проверява всички партийни решения и действия, като при констатирани несъответствия със закона и/или с устава предлага съответните мерки на Националния конгрес, а между неговите сесии – на Националното оперативно бюро.
(4)Член на Националното контролно бюро се освобождава от длъжност при условията за освобождаване на член на Националното оперативно бюро по чл. 17, ал. 5 , 6 и 7

VII. Ред за възникване и прекратяване на членството в партията

Чл.22.
Член на партията може да бъде всеки български гражданин, който не е лишен от избирателни права, навършил е 18 години, дееспособен е, не членува в друга политическа партия и по отношение на него не е налице забрана със закон за членство в политическа партия.
Чл.23.
(1) Кандидатът да стане член на партията подава заявление до общинския оперативен щаб по своя постоянен адрес. Ако в общината, където е постоянният адрес на кандидата, няма общински оперативен щаб, заявлението се подава до общинския оперативен щаб на най-близката съседна община от същата област.
(2) Общинският оперативен щаб излиза с решение в двуседмичен срок от получаването на заявлението.
(3) Решението на общинския оперативен щаб, с което се отказва приемането на кандидата, както и мълчаливият отказ (непроизнасяне в срока по ал.2), може да се обжалват в 14 дневен срок от съобщаването (или изтичането на срока по ал.2) пред Националното оперативно бюро. То излиза с окончателно решение в едномесечен срок от получаването на жалбата.

Чл.24.
(1) Членството в партията се прекратява:
1. с писмено заявление на лицето до съответния общински оперативен щаб. Членството се смята прекратено от момента на подаването на заявлението;
2. със смъртта или загубването на избирателни права или дееспособност;
3. с изключването;
4. с прекратяването на партията.
(2) Основание за изключване е поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо със закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на партията, или непредставяне в срок на необходимите отчетни документи.
(3) Решение за изключване се взема от общинския оперативен щаб на организацията, в която членува изключваният. Това решение може да се обжалва пред Националното оперативно бюро, чието решение е окончателно.
(4) Решение за изключване може да вземе и председателят на партията, след консултация с Националното оперативно бюро. То е окончателно.

VIII. Права и задължения на членовете

Чл.25.
(1) Членуването в партията е доброволно.
(2) Всеки член има право да участва в управлението на партията (да избира и да бъде избиран в нейните ръководни органи по реда на този Устав), да бъде определян за кандидат на партията за изборни длъжности в органите на властта, да бъде информиран за дейността на партията и да се ползва от резултатите от тази дейност, по реда, предвиден в устава.
(3) Всеки член е длъжен да спазва Устава, да изпълнява решенията на ръководните органи и да участва в партийните мероприятия.

IX. Правила за създаване на партийни структури и техните права и задължения

Чл.26. Партийните структури са:
1. Общински организации.
2. Областни координатори.

Чл.27.
(1) Общинската организация се състои от поне 10 члена и включва всички членове на партията, които имат постоянен адрес в съответната община.
(2) Органи на общинската организация са общинското събрание и общинският оперативен щаб.
(3) Правата и задълженията на общинското събрание и общинският оперативен щаб са регламентирани в чл.19 и чл.20 от този Устав.
(4) Органите на общинската организация не могат да правят политически изявления, противоречащи на национално формираната политика на партията.

Чл.28.
(1) Областните координатори се определят от председателя на партията и са отговорни само пред него.
(2) Областните координатори участват задължително във всички общински събрания в областта. В едноседмичен срок от провеждането им, те предават протокол от проведеното събрание на секретаря на Националното оперативно бюро.
(3) Областните координатори присъстват по право в Националния конгрес с правата на делегати и участват по право в Националното съвещателно бюро.

X. Правила за определяне размера на членския внос

Чл.29.
Членският внос се декларира и заплаща доброволно.

Чл.З0. Правилата относно дължимостта и размера на членския внос се определят или изменят от Националния конгрес.

XI. Правила за набиране и разходване на средства и за разпореждане с партийното имущество.

Чл .31.
(1) Приходите на партията са от:
1. членски внос;
2. собствени недвижим имоти;
3. дарения и завещания от физически лица;
4. лихви по парични депозити в банки;
5. издателска дейност, авторски права и ползване на интелектуална собственост, както и от продажба и разпространение на печатни, аудио- и аудиовизуални материали с партийно-пропагандно съдържание;
6. приходи от фондонабиращи мероприятия.
7. Всички други законни начини
(2) Полученият от общинските организации членски внос се разпределя, както следва: 1/2 (една втора) за самата общинска организация и 1/2 (една втора) на разпореждане на Националното оперативно бюро.

Чл.32.
(1) Движимото имущество на партията е под разпореждането на Националното оперативно бюро.
(2) За всяко разпоредително действие с движимото имущество на партията Националното оперативно бюро дължи отчет на Националния конгрес.
Чл.ЗЗ. Недвижимото имущество на партията е под разпореждането на Националния конгрес.

XII. Условия и ред за прекратяване на политическата партия

Чл.34.
Партията се прекратява при:
1. решение за сливане или вливане в друга партия;
2. решение за разделяне на две и повече партии;
3. решение за саморазпускане;
4. влязло в сила съдебно решение за разпускането на партията или за нейното обявяване за противоконституционна.

Чл.35. Решенията по чл.16, т.1 и т.5 и по чл.34, т.1, т.2 и т.З се вземат от Националния конгрес, с квалифицирано мнозинство от най-малко 2/3 (две трети) от всички присъстващи делегати. Тези права не може да бъдат делегирани на друг ръководен орган на партията.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. В случаите, когато този Устав не предвижда квалифицирано мнозинство, решенията на съответния орган се вземат с обикновено мнозинство (най-малко половината от присъстващите плюс един).
§ 2. Всеки участник във форум (Национално оперативно бюро, Централен конгрес, Национално съвещателно бюро, Общинско събрание, Общински оперативен щаб) има право на един глас.
§ 3. Желаещите да станат членове на партията, които имат постоянен адрес в област, където още не са формирани общински организации, могат да подават заявления за приемане пред Националното оперативно бюро. В такива случаи Националното оперативно бюро има правомощията по чл.23, ал.2 от този Устав.

Този устав беше приет на Учредителното събрание на политическа партия „НАЦИЯ“, състояло се на 22 ноември 2020 г. в гр. Ловеч.