ПРОГРАМА НА ПП „НАЦИЯ“

1. Преосмисляне на членството на България в ЕС
За годините членство в ЕС страната ни загуби повече от 1 200 000
българи, беше унищожени селското ни стопанство, беше
унищожена производствената икономика и заменена с такава,
базирана на услуги, беше унищожена енергетиката ни, загубихме
функционалния си суверенитет, образователната ни система
беше съсипана и заменена с западен модел, който не създава
мислещи хора, а послушни изпълнители, беше унищожена
системата на здравеопазване, беше подменена ценностната
система сред младите, България беше лишена от правото да
може да взема самостоятелно стратегически, политически или
икономически решения, защото сме подчинени на колективни
договори и изисквания, които не са в наш интерес…
Ние смятаме, че е време да преосмислим нашето членство в ЕС
на база на нашите национални интереси!
И ще се борим за това с всички законни средства!

2. Икономически протекционизъм и защита на
българския бизнес
Вече е ясно, че свободния глобален пазар е убийствен за
българската икономика. Лъжата, че ако се придържаме към
принципите на свободна конкуренция, особено в международен
план, ще гарантираме стабилността на националната ни
икономика, вече е развенчана. Тя беше умишлено пусната в
обръщение и поддържана през всичките тези години, за да се
превърнем в икономическа колония и да изпаднем в зависимост.
Целта бе икономическите субекти в България да бъдат доведени
до фалит или да бъдат изкупени от западните им конкуренти. И
това днес вече е факт! Няма как един обикновен производител на
лимонада, например, да се конкурира Coca Cola, нали? А точно
така ни заблуждават и лъжат западните икономисти.
Българският бизнес трябва да бъде защитава и подкрепян от
държавата, защото само така би могъл да оцелее.
Протекционизмът е единствената ефективна форма на пряка
защита за националната икономика на всяка държава. И тъкмо
затова тя се отрича от ЕС и останалите над национални
икономически структури. На тях не са им нужни конкуренти в
производството, а подчинени фирми и пазари.
Само с тотален протекционизъм можем да запазим малкото
останал национален бизнес и да гарантираме неговото бъдеще и
развитие.

3. Защита на Консервативните ценности в
България
(традиции, нация, свобода, семейство, църква, природа)

Основните консервативна ценности, които ще защитаваме са
включени в следните глобални насоки:
– Запазване на националната държава
– Запазване на традиционните обществени ценности
– Противопоставяне на либералните ЛГТБ „ценности“,
които развращават младите и унищожават основата на
НАЦИЯТА и на националната държава
– Защита на частната собственост
– Прагматизъм в политиката
– Запазване идентичността на нацията
– Защита на традиционното семейство

4. Изграждане на позиция на политически
неутралитет на България
От жизнено важно значение за всеки народ е възможността да
защитава собствените си интереси. Само така би могъл да оцелее
в тези трудни за света времена. Тази възможност се определя от
термина „държавен суверенитет“. Държавния суверенитет дава
възможност на една държава да определя сама враговете и
приятелите си, да сключва съюзи и да приема закони без
нуждата от чуждо одобрение, да защитава хората и бизнеса си
така, както намери за добре, без да се съобразява с чужди
изисквания или интереси.
Очевидно е, че членството в каквито и да било политически и
икономически съюзи, пречи на суверенитета и поставя
държавите в зависимост. За да може една държава да защитава
интересите си, както и интересите на своите граждани, то е
необходимо да се освободи от всякакви форми на външни
зависимости. Да е независима!
Тъжна е ситуацията в България днес, защото държавата ни е
всичко друго, но не и независима. Нито пък е суверенна.
А в тези опасни и динамични времена, защитата на нашия
суверенитет и независимост стават жизнено необходими и
трябва да са цел №1 за българските политици.
Но не са!
Това е една от причините да създадем ПП „НАЦИЯ“. Ние или ще
извоюваме отново нашата независимост, или ще престанем да
съществуваме, удавени в икономическите и политически
интереси на по-мощните от нас държави. Това е въпрос на
икономическо, политическо и дори демографско оцеляване.

5. Строг контрол върху финансовия и
неправителствен сектор в България
Фактът, че преобладаващата част от финансовия капитал в
България се контролира от външни фактори е повече от
притеснителен. Това означава, че чужди граждани, които
защитават чужди интереси и провеждат чужда финансова
политика, определят бъдещето на българската държава.
България трябва да се съсредоточи върху процесите на контрол
във финансовия сектор и да следи той да работи в съответствие с
националния интерес, а не против него. Само така може да се
гарантира действителна независимост.
НПО секторът, неговото влияние върху процесите в държавата и
скритите политики, които прокарва в интерес на чужди държави
и нетрадиционни идеологии е нещото, което трябва да стане
фокус за политиците и службите в България. Трябва да се
определят и осветлят източниците на финансиране на
неправителствените организации, да се оценят рисковете от
външно влияние върху дейността им, да се приемат правила за
публичен контрол върху дейността на неправителствения сектор,
за да се гарантира защита на националния интерес и този на
българските граждани.